•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKAaktualności, ogłoszenia...

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako "RODO", informujemy, iż:


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie.
Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa.

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym zakresie może zwrócić się pisemne do Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie w trybie art. 33 ww. ustawy.

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl