•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKAdyrekcja ZSI Nr 71


Magdalena Politańska - od 11 kwietnia 2006 roku dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie. W 1992 r. ukończyła studia wyższe na Wydziale Profilaktyki Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW uzyskując tytuł magistra profilaktyki społecznej i resocjalizacji; w 2001r. studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz w 2005 r. kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. W szkole przy ul. Deotymy pracuje od 1995 r. jako pedagog specjalny.
Pracowała z dziećmi na wszystkich etapach edukacyjnych: w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Przywiązuje dużą wagę do integracji uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi, pochylając się nad problemami dziecka zgodnie z założeniami psychologii humanistycznej. W 2008 r. otrzymała środowiskowy Medal Integracji.
0d 2006r. współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "Pro Formatione" prowadząc zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Od października 2008 do listopada 2009 r. brała udział w pracach zespołu ekspertów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Od kwietnia do grudnia 2011r. współpracowała z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia dla nauczycieli w ramach kursu doskonalącego w zakresie metod wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej Pani Magdalena Politańska otrzymała: dwukrotnie nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy (2012 r. i 2014 r.), nagrody Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (2008 r. i 2013 r.) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2011 r.

Iwona Stelmaszczyk-Dyba - pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor ZSI Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie.
W 1993 r. ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika). Pierwszą pracę podjęła w SP 317 w roku 1993, pracując jako pedagog specjalny na wszystkich poziomach nauczania. W 2001r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, a w 2004r. kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Współautorka programu autorskiego "Kształcenie i wychowanie integracyjne w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 317". W 2001r. otrzymała Medal Integracji oraz za wieloletni trud i znaczące zasługi w działaniach na rzecz upowszechniania kształcenia i wychowania integracyjnego, oraz propagowanie nowych, humanistycznych rozwiązań w placówkach oświatowych wyróżniona została przez MEN CMPP-P Dyplomem Uznania i odznaką Promotora Reformy Edukacji z okazji X-lecia Integracji w Polsce Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2006r.
0d 2006 współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "Pro Formatione" - prowadzi zajęcia na temat pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Od 2008 r. członek Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
W 2009 r. uzyskała Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
Od 2011 r. prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim w ramach kursów doskonalących dla nauczycieli zajęcia pt.: "Uczeń z ADHD". Kursy są przeprowadzane w projekcie "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji".
Od 1.02.2011 r. jest na terenie szkoły koordynatorem projektu "Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl